0(312) 442 54 79 – 436 07 71
Ticaret ve Sanayi Politikaları

ghanaindustry

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Gana endüstrisi, ihracat gelişimi ve teşviki, ekonominin dışa dönük hale gelmesi ve sektörler arası işbirliğinin artırılması için tarafsız bir durum elde etmek adına istikrarlı bir politika çevresi oluşturmanın yollarını aramaktadır. Ticaret ve sanayide uyumluluk ve modernleşme politikaları devam etmektedir.

 

Ticaret Sektörü Politikaları
Ticaret sektöründe orta vadeli politikalar uygulanırken Gana’nın bütünüyle küreselleşmiş pazara katılma, tarifelerin uygunlaştırılması ve bölge içi ticaretin teşvik edilmesi amaçları dikkate aşınmıştır. Bu nedenle Uruguay Kurulu sonuçları ve diğer çok taraflı ticaret anlaşmalarınca sunulan fırsatları dikkate alan ulusal makro ekonomik hedef ve stratejiler çerçevesinde poltiikalar izlenmektedir.
Orta vadede üzerinde durulan ticaret sektörü politikaları şöyledir:

 • Hareketli ve kendi kendini sürdüren ihracat sektörünün oluşturulması
 • Malların ülke çapında makul fiyatlarla alınabilmesi için yurt içi ticaretinin geliştirilmesi
 • Etkili ve verimli ithalat yönetimi uygulamalarının kullanılması
 • Tüketiciyi korumak için tekelcilik karşıtı düzenlemelerin ev diğer yönetmeliklerin uygulanması
 • Bütün tarifelerin uygunlaştırılması ile uluslar arası ticarette anti-damping politikaların uygulanması ve tarifesiz bariyerlerin tanımlanması
 • Gana’ya ihracat geliri getiren malları için istikrarlı, adil ve kazançlı fiyatlar saplamak için özellikle işlenmiş ve yarı işlenmiş mamül ihracatı ile güvenli piyasa erişimi için çok taraflı ticarete aktif ve etkili katılım

 

Endüstri Sektörü Politikaları
Endüstriyel politikanın atılımı liberal ve küresel bir ekonomik çevrede hızlı ve sürdürülebilir endüstriyel gelişimin teşvik edilmesidir. Uzun vadeli politika hedefler şöyledir:

 • Ortalama %12’lik bir artış oranı ile şu anda %16 seviyesinde olan Gayri Safi Hasılanın endüstri payını %37’ye çıkarmak (2020 itibariyle)
 • Gana’nın üretilen mallarını yurt içi ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilir hale getirmek
 • Üretim, ziraat, eğitim, hizmetler ve ilgili diğer sektörler arasında etkili bağlantılar oluşturmak
 • Bütün endüstriyel işlemlerin çevre dostu olmasını sağlamak
 • Endüstride artan yurt içi ve yabancı özel yatırımı sağlamak
 • Endüstride yerel ham maddelerin kullanımını en üst düzeye çıkarmak

Orta vadeli hedefler şöyledir:

 • Endüstri sektörünü yeniden yapılandırmak ve var olan girişimlerin genişletilmesi, çeşitlendirilmesi ve modernleştirilmesi ile rekabet güçlerinin artırılması dahil olmak üzere temel endüstrileri iyileştirmek.
 • Şu alanlarda artan yatırım, uygun teknolojilerin geliştirilmesi ve edinilmesi ile yeni endsütriyel kapasitelerin ve çevreye duyarlı endüstriyel işlemlerin kurulmasını teşvik etmek:
      ◦    Gıda ve ziraat temelli endüstriler, orman endüstrileri
      ◦    Bina ve inşaat endüstrileri
      ◦    Metalurji endüstrileri
      ◦    Mühendislik endüstrileri, özellikle elektrik ve elektronik endüstrileri
      ◦    Tekstil / giysi ve deri endüstrileri
      ◦    Kimya endüstrileri
      ◦    Enerji ile ilgili ve çevre dostu endüstriler
      ◦    Ambalaj endüstrileri
 • Yerel özel sektörü teşvik etek ve ülkenin endüstriyel gelişiminde daha büyük ölçüde hem yerel hem de yabancı özel girişimler sağlamak.
 • Gana mal ve hizmetlerinin standartlaştırma yolu ile uluslararası piyasada rekabet gücünü artırmak.


Bu hedeflerin başarılmasını sağlamak için kapasite inşa etme, endüstride kadınların katılımını teşvik etme, girişimcilik gelişmeleri ile kendi kendini istihdam etme, mikro ve küçük girişimlerin geliştirilmesinin üzerinde durulmaktadır.